Tempus Octo d.o.o.

TEMPUS OCTO d.o.o. je tvrtka osnovana u Zagrebu, sa sjedištem Ivana Šibla 9. TEMPUS OCTO d.o.o. je tvrtka koja se bavi poslovima ustupanjem radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova, upisana u Knjigu evidencija agencija za privremeno zapošljavanje koja se vodi u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, pod brojem 180/18, Klasa: 102-02/18-04/02, Urbroj: 524-04-01-01/3-18-2. TEMPUS OCTO d.o.o. je tvrtka koja se bavi poslovima posredovanja pri zapošljavnaju, evidentirano u Knjigu evidencije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem pod rednim brojem 118/19 na temelju rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 102-02/19-03/47, URBROJ: 524-04-01-01/5-19-2

TEMPUS OCTO d.o.o., Ivana Šibla 9, Zagreb

Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu: Tt-18/480-4 ; MB: 4852656

OIB 39645962754

Poslovna banka: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a

Temeljni kapital: 20 000,00kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR4024020061100859874

Osoba ovlaštena za zastupanje: Nikolina Celić

Kontaktirajte nas